Tag Archives: chính sách bảo mật thông tin

Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập – Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website: chatler.vn bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Mỹ Phẩm Chatler cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng […]